DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


GEBRUIK VAN ANTIHYPERTENSIVA
TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

(24-02-2012)


Hypertensie tijdens de zwangerschap blijft wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij moeder en kind.

WAT

Men spreekt van hypertensie tijdens de zwangerschap bij bloeddrukwaarden gelijk aan of hoger dan 140 mmHg systolisch en/of 90 mmHg diastolisch. De ernst van de hypertensie wordt geklasseerd als "mild", "matig ernstig" of "ernstig".

Men onderscheidt "chronische hypertensie" en "zwangerschapshypertensie".

Men spreekt van pre-eclampsie wanneer er, naast hypertensie, ook proteïnurie (> 0,3 g/24 uur) is, en van eclampsie wanneer er daarenboven ook convulsies en/of coma zijn. Belangrijke risicofactoren voor pre-eclampsie zijn chronische hypertensie, chronisch nierlijden, hypertensie bij een vorige zwangerschap, type 1- of type 2-diabetes en auto-immuunziektes (bv. lupus erythematodes disseminatus).

RISICO’S VAN HYPERTENSIE

Hypertensie, zeker bij bloeddrukwaarden vanaf 160/110 mmHg en bij bestaan van preeclampsie, kan leiden tot ernstige complicaties:

Bloeddrukwaarden boven 160/110 mmHg vereisen onmiddellijke gespecialiseerde hulp, zeker als er ook proteïnurie aanwezig is. Alle zwangere vrouwen met hypertensie moeten van dichtbij worden gevolgd, met regelmatige controle van bloeddruk en proteïnurie en, afhankelijk van de ernst van de hypertensie en het bestaan van pre-eclampsie, controle van nier- en leverfunctie, elektrolietenbalans en bloedbeeld.

DOELTREFFENDHEID VAN ANTIHYPERTENSIVA TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

STREEFDOEL VOOR DE BLOEDDRUKCIJFERS

BEHANDELING

Chronische hypertensie

Zwangerschapshypertensie

Nota

ACE-inhibitoren en, bij extrapolatie, sartanen en renine-inhibitoren zijn absoluut gecontra-indiceerd gedurende het tweede en derde trimester van de zwangerschap omwille van het risico van foetale nierinsufficiëntie, anurie, hypotensie, oligohydramnie, longhypoplasie en andere morfologische afwijkingen. Over het gebruik van ACE-inhibitoren in het eerste zwangerschapstrimester verschenen op basis van observationele studies zowel signalen van een teratogeen effect geruststellende gegevens. De resultaten van een recente retrospectieve cohortstudie voegen zich bij de geruststellende gegevens

Bron : Folia Pharmacotherapeutica

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer